Általános szerződési feltételek

ÁSZF letöltése PDF-ben
Hatályos: 2016. június 8. napjától

 1. I. Általános információk
  1. I.1. Szolgáltató adatai
  2. I.2. Fogalmak
  3. I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya
  4. I.4. Általános rendelkezések
 2. II. A jelentkezés menete, szerződéskötés
 3. III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete
 4. IV. A felek jogai és kötelezettségei
 5. V. Hírlevélre történő feliratkozás
 6. VI. Panaszkezelés
 7. VII. Záró rendelkezések

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

1. A www.nyarigyerektabor.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Rövidített neve: Nyári Gyerektábor E.C.

Székhely: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-11-090882

Adószám: 23860551-2-13

2. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 30 945 7790

E-mail: [email protected]

Postacím: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.

I.2. Fogalmak

 1. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 2. Vállalkozás: aki fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
 3. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
 4. Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
 5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
 6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.
 7. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.
 8. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és tanfolyamokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
 9. Táborozó: Szolgáltató által szervezett programokon (táborokon és tanfolyamokon) részt vevő személy.
 10. Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Táborozó együttesen.
 11. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Táborozó (a továbbiakban együttesen: Felek).

I.4. Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. június 8. napjától hatályosak.
 2. A táborokra és a tanfolyamokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
 3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

 1. A Szolgáltató által szervezett „bejárós” vagy „bennlakásos” táborokra csak a www.nyarigyerektabor.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni.
 2. A felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Szülő általi kitöltését követően a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
 3. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.
 4. A Szolgáltatás a Jelentkezési lapon kiválasztott tábort jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 1. A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
 2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Szülő részére a díjbekérőt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat. A fizetési határidő a díjbekérő megküldését követő 8. nap, de legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 5. nap.
 3. A részvételi díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig, átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizethetni.
 4. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő azonosító számot. Az ennek elmulasztásából vagy az azonosító szám hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.
 5. A részvételi díj teljesítésének a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.

Bankszámlaszám: 10700268-67180824-51100005

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.

A Jelentkezési lap kitöltését követően a lemondásra a Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti és a 8. pont szerint jár el. A jelentkezés lemondása esetén a tábor kezdőnapját megelőző
 1. 30. napig a teljes vételár 20%-a,
 2. 15. napig a teljes vételár 30%-a,
 3. 7. napig a teljes vételár 50%-a,
 4. 3. napig a teljes vételár 80%-a,
 5. a tábor kezdőnapján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a

illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen. Bentlakásos táborok esetében a tábor kezdetét megelőző 30. nap után közölt lemondás esetén Szolgáltatót a teljes vételár 100%-a illeti meg.

A tábor kezdőnapját megelőző 7. napig Szolgáltató részére eljuttatott írásbeli lemondás esetében Szolgáltató a Szülő részére – lehetőség szerint az eredeti jelentkezésnek megfelelő tábor – egy másik időpontban való részvétel lehetőségét ajánlja fel, amennyiben Szülő ezt elfogadja. Ellenkező esetben a 8. pont rendelkezései szerint a befizetett részvételi díjnak a lemondási díj címen járó összegen felüli részét Szolgáltató 10 munkanapon belül visszajuttatja a Szülő részére. Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a 7-9. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő nem támaszthat. A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely táboronként eltérő lehet és a tábor helyszínén készpénzben fizetendő.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató köteles a Szerződésben és a táborok részletes leírását tartalmazó dokumentumban foglalt szolgáltatást teljesíteni.
 2. Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 3. Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
 4. Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülője felelős. A Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.
 5. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
 • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
 • Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
 • Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 • Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Szülője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek. Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges. Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató jogosult a táborokon és a tanfolyamokon a Táborozókról fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

V. Hírlevélre történő feliratkozás

 1. A weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
 2. Szolgáltató az általa értékesített szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, hírekről rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozottak részére.
 3. A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint történik.
 4. Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, bármikor kérheti a hírlevelek küldésének megszüntetését, a hírlevélben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben Szolgáltató törli a nevét és az e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VI. Panaszkezelés

 1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltató székhelyére címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: 2045 Törökbálint, Liget utca 15.
 2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon vagy a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat.
 3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
 4. A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

E-mail cím: [email protected]

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/

A békéltető testületekkel kapcsolatban további információhoz juthat a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/... oldalon.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információkhoz juthat a www.birosagok.hu honlapon.

VII. Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a www.nyarigyerektabor.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
 2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az ÁSZF korábban hatályos változatai: